Inloggen Cultuurweb

Nieuws > ‘SEP en cultuureducatie moeten blijven bestaan!’ – 29 inspreekteksten voor wethouder Touria Meliani

Waarom zou SEP moeten blijven bestaan? ‘Voor kansengelijkheid, het netwerk aan kunstvakdocenten, maatwerk’, geven een hoop scholen, vakdocenten en diverse culturele organisaties aan in hun inspreekteksten aan wethouder van Cultuur Touria Meliani. Lees de teksten hier.

Op woensdag 26 augustus vergaderde de raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering over de beslissingen van het AFK. Hierbij riepen de raadsleden van Groen Links, ChristenUnie, CDA en PvdA de wethouder van Cultuur op om ook met een oplossing voor cultuureducatie en SEP te komen. Voorafgaand aan de vergadering riepen ook diverse scholen, kunstvakdocenten en culturele instellingen de wethouder op om de beslissing van het AFK om SEP € 0,- subsidie toe te kennen te herzien.

Lees hieronder de ingezonden inspreekteksten:

Inspreektekst Adriën Schilder – directeur SEP

“Streven naar gelijke kansen voor alle kinderen en ze al op jonge leeftijd kennis laten maken met een divers aanbod van kunst. Kinderen leren en laten ervaren dat ze ertoe doen en trots mogen zijn op wat ze allemaal kunnen. Telkens weer opnieuw. Met het lesgeven en met de oprichting van SEP heb ik hier altijd mijn uiterste best voor gedaan.”

Inspreektekst kunstvakdocenten SEP

“Voor ons vakdocenten is SEP een belangrijke en ontzettend goede werkgever. Door de vaak grote en diverse vraag naar verschillende kunstdisciplines vanuit scholen biedt SEP langdurige en bijzondere opdrachten aan haar docenten aan. Je krijgt als docent de vrijheid om invulling te geven aan projecten en het is ontzettend waardevol werk. ”

Inspreektekst BBO – Breed Bestuurlijk Overleg (schoolbesturen basisscholen Amsterdam)

“Met het niet verder subsidiëren van SEP verdwijnen in grote delen van de stad de kwalitatieve cultuureducatielessen, ook voor de kwetsbare kinderen in de moeilijk bereikbare stadsdelen. In het kader van het lerarentekort is SEP is betrokken bij verschillende projecten om de werkdruk te helpen verlagen. Ook deze dreigen verloren te gaan.”

Inspreektekst Amsterdamse Kunstraad

“De kunstraad adviseert het gemeentebestuur de besteding van het ‘vrijgemaakte’ kunstenplangeld te verdelen in een integrale afweging op basis van keuzes die het algemeen belang van de stad voor ogen hebben. Hieronder verstaat de kunstraad: … het belang van de instelling wat betreft het bereiken van een grote groep Amsterdammers en de rol die de instelling speelt op het vlak van kunst- en cultuureducatie.”

Inspreektekst ACI werkgroep Cultuureducatie

“Wij constateren dat er met het onder de zaaglijn komen van de Stichting Educatieve Projecten (SEP) onvermijdelijk wordt ingeboet op de stadsbrede toegang tot cultuur-educatieve programma’s op meerdere disciplines.”

Inspreektekst S.O.C.K – Stedelijk Overleg Cultuur- en Kunsteducatie Amsterdam

“Niet alleen een organisatie gaat dan verloren, ook de ambitie van de gemeente, zoals gelijke kansen (mede opdracht Cultuurcoach) voor de Amsterdamse kinderen komt onder druk te staan. SEP bereikt een grote diversiteit aan kinderen in de stad.”

Inspreektekst Cultuurconnectie (brancheorganisatie voor cultuureducatie)

“Ze hebben een bereik bij alle basisscholen in de gehele stad met docenten en projecten in alle kunstdisciplines. SEP garandeert door de kwaliteit van de kunstdocenten die zij uitlenen aan de scholen goed kunstonderwijs. Wanneer SEP er voor de school niet meer is kunnen de leerlijnen uit het basispakket niet meer worden uitgevoerd. En de toegankelijkheid en gelijkheid die in het primair onderwijs te vinden is, is een voorwaarde voor een moderne en pluriforme stad met dito inwoners!”

Inspreektekst MOSA partners

“Juist nu alle disciplines binnen het basispakket cultuureducatie de kans krijgen volledig tot wasdom te komen in bestaande en nieuw te ontwikkelen vormen is de stap om één van de grootste, succesvolle spelers (SEP) niet op te nemen in het Kunsten plan een stap die wij onbegrijpelijk en onverstandig vinden.”

Inspreektekst – Ex-leden Kwaliteitsraad ‘Amsterdamse basispakket kunst- en cultuureducatie’ 2013-2018

“SEP garandeert door de kwaliteit van de kunstdocenten die zij uitlenen aan de scholen goed kunstonderwijs. Zonder SEP zullen de leerlijnen niet meer worden uitgevoerd in het kader van het Basispakket.”

Inspreektekst Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

“SEP vormt een essentiële schakel binnen de keten van kunst(educatie) voor de stad Amsterdam waar wij als Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ook deel van uit maken. Zonder een kwalitatieve basis die projecten van SEP leggen voor kunstbeleving en -uitvoering zal de waardering voor de kunstsector en de doorstroom naar het hoger kunstvakonderwijs in het geding komen.”

Inspreektekst Malous Goossens – PPOZO Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

“SEP mag niet verdwijnen omdat een rijk aanbod van goede kwaliteit altijd nodig is! Daarbij dragen de projecten van SEP voor ons indirect bij aan het bestrijden van kansenongelijkheid in Zuidoost. Dit doen ze door hun aanbod van kwaliteit en het inzetten van rolmodellen waar kinderen zich door uitgedaagd voelen en zich mee kunnen identificeren.”

Inspreektekst Willie Snijder – Cultuurcoördinator en groepsleerkracht Drostenburg, school voor Speciaal Onderwijs

“SEP mag niet verdwijnen omdat de kennis die SEP in de afgelopen jaren voor het speciaal onderwijs heeft opgedaan niet verloren mag gaan. Juist nu hebben we SEP hard nodig, nu het SO, VSO en SBO meer geld voor cultuur krijgen van de Gemeente via de Vouchergelden!”

Inspreektekst Ruud van Ooij – cultuurcoördinator Slotermeerschool – Nieuw-West

“De Slotermeerschool staat in Nieuw-West en wij hebben voornamelijk leerlingen met een migratie achtergrond. Door de samenwerking krijgen al onze leerlingen binnen de verschillende disciplines workshops op maat, verzorgt door vakmensen!”

Inspreektekst Stephan Kreijkamp – interne cultuurcoödinator en leerkracht Jenaplanschool Atlantis, Osdorp

“Wij kiezen altijd voor SEP omdat ze effectief zijn, goed communiceren, meedenken en -belangrijk- kwaliteit bieden zodat onze kinderen lessen krijgen op niveau. De leerlingen komen namelijk vanuit hun thuissituatie niet vanzelf in aanraking met creatieve lessen en mede dankzij de hulp van SEP krijgen ze nu wel lessen aangeboden waarin ze leerden zich creatief te uiten.”

Inspreektekst Esther van den Berg – directeur Daltonschool De Meer

“SEP heeft altijd met ons meegedacht over hoe de kunstvakken verbonden kunnen worden aan de leerlijnen van de cognitieve vakken, waardoor de kunstvakken door de leerkrachten niet als extra druk werden ervaren. De vakdocenten hebben goed kunnen inspelen op de persoonlijke behoeften van leerkrachten, die binnen ons team verschillen. Dat komt naar mijn idee door de relatie die wij met hen hebben.”

Inspreektekst Loek Hackmann – leerkracht 3e Daltonschool

“De lessen en projecten van SEP dragen aanzienlijk bij aan kansengelijkheid voor kinderen vanuit verschillende achtergronden aangezien een deel van de kinderen van deze kunstvormen niets zouden vernemen en kinderen uit milieus met een rijker aanbod hun talenten verder niet zouden kunnen ontdekken dan wel ontplooien.”

Inspreektekst Daisy Nods – leerkracht Montessorischool Boven ‘t IJ

“De samenwerking met SEP is ons altijd goed bevallen omdat de lessen vakkundig worden gegeven. Onze leerlingen komen door de lessen in aanraking met richtingen en ideeën waar ze vooraf geen weet van hadden. Dit levert een essentiële bijdrage toe aan de ontwikkeling van de kinderen omdat ze in alle vrijheid leren zich te uiten.”

Inspreektekst Lien Schouten – cultuurcoördinator Olympiaschool

“Dankzij SEP konden wij bijvoorbeeld in de corona-tijd onze groepen 8 nog een feestelijke afsluiting van hun basisschool-periode bieden. Zonder hun flexibele inzet was het ons niet gelukt om 2 toffe lipdubs te maken!”

Inspreektekst Casper Dangerman – vakleerkracht beeldende vorming Timotheusschool, Nieuw-West

“Ik kies voor SEP omdat SEP in haar lessen komt met goede, doordachte opdrachten die de kinderen aan het denken zetten. De kinderen zijn creatief bezig en lossen problemen op die ze tegenkomen, door out-of-the-box te denken. Ook belangrijk is dat ze leren met elkaar en elkaars werk om te gaan.”

Inspreektekst Akkemay Koops – groepsleerkracht en cultuurcoördinator Louis Bouwmeesterschool

“Door SEP komen onze kinderen in aanraking met facetten die doorgaans aan hen voorbijgaan omdat het thuis aan middelen ontbreekt. SEP wakkert talenten en motivatie aan.”

Inspreektekst Machteld Wijnbergh – cultuurcoördinator en vakleerkracht OBS IJplein

“SEP is dé partij die het opzetten en uitwerken van
langdurige leerlijnen op onze school mogelijk maakt. SEP heeft niet alleen een rijk aanbod maar coördineert en bemiddelt tussen school en kunstdocenten.”

Inspreektekst Nienke van Wijk – groepsleerkracht 10e Montessorischool De Meidoorn

“De medewerkers van SEP zorgen keer op keer voor een passend aanbod voor onze school, de groepen en de kinderen. Met deze op maat gemaakte projecten kunnen wij onze kinderen in contact brengen met kunst en cultuur.”

Inspreektekst Ilse Verweij – leerkracht 3e Daltonschool

“Wanneer SEP, en daarmee het kunstonderwijs voor de basisscholen verdwijnt, zal de kwaliteit van ons bevo-onderwijs verminderen en zal dit leiden tot grotere kansenongelijkheid onder de kinderen van onze stad.”

Inspreektekst Ilse Janssen – autisme specialist Professor Waterinkschool

“Laat SEP niet verdwijnen! Zonder SEP moeten wij als leerkracht het kunstonderwijs zelf organiseren. Het hangt dan van de hoeveelheid tijd en persoonlijk animo van de leerkracht of er kunst- cultuuronderwijs op de school komt. Dit zou bovendien een erg uitgeklede versie van het kunstonderwijs worden.”

Inspreektekst Nilofer Shaker – leerkracht en cultuurcoördinator Timotheusschool

“Op de Timotheusschool in Geuzenveld, waar ik leerkracht en icc’er ben zouden hiermee 530 leerlingen in de kou komen te staan. Dit zou enorm zonde zijn omdat het erg belangrijk is dat ieder kind de kans krijgt om gefaciliteerd te worden in kunst en cultuur aangezien ze dit niet altijd vanuit huis meekrijgen!”

Inspreektekst Marleen Keijlard – leerkracht Montessorischool Boven t IJ

“Wij kiezen voor SEP omdat ze betrokken en bevlogen medewerkers hebben; veel culturele bagage, korte lijnen voor logistiek en organisatie en een goede prijs- kwaliteitsverhouding.”

Inspreektekst Saskia van Tienen – cultuurcoördinator en groepsleerkracht Goeman Borgesiusschool

“De kinderen die met SEP hebben gewerkt, hebben echt iets nieuws geleerd! Juist door te werken met externe kunstenaars wordt de wereld van onze kinderen groter. De kunstlessen geven ieder kind in ieder geval een kapstokje waar ze nieuwe kennis aan op kunnen hangen. Een ervaring die ze van huis uit niet snel zullen krijgen.”

Inspreektekst Riemke de Vries – directeur Bekkersschool

“De projecten van SEP spelen een rol in het terugdringen van de werkdruk en het lerarentekort. In de experimenten rond de 4-daagse werkweek spelen zij een belangrijke, voorwaardelijke rol. Wij besteden als school graag onze vouchergelden bij SEP, maar de organisatie moet dan wel bestaan. “

Inspreektekst 42 organisaties die onder de zaaglijn vallen

Wij roepen op om 6,6 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het AFK, dat is 0,1% van de gemeentelijke begroting. Daarmee kunnen alle positief beoordeelde instellingen die onder zaaglijn vielen de komende vier jaar positief verder bouwen, met hun honderden makers en tienduizenden deelnemers en bezoekers.