Inloggen Cultuurweb

Klachtenprocedure

Hier kunt u lezen welke klachtenprocedure wij hanteren voor het behandelen en afhandelen van klachten. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Indien u onverhoopt niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door SEP, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke derde, namelijk: Het Nederlands Arbitrage Instituut. De uitspraken van deze klachtencommissie zijn bindend. SEP zal conform de uitspraak van de klachtencommissie handelen. 

Stap 1  

Probeer altijd eerst om de klacht met de direct betrokkene te bespreken. Vaak komen klachten voort uit wederzijds onbegrip of onvoldoende communicatie. Maak de klacht daarom kenbaar aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft (vakdocent, medewerker SEP) of aan het kantoor van SEP. Probeer in goed overleg tot een oplossing te komen. U kunt in het evaluatiegesprek met de cultuurcoördinator van SEP uw klacht kenbaar maken en bespreken om tot een oplossing te komen. Alle klachten worden geregistreerd en bewaard. Van elke klacht wordt een dossier opgesteld en één jaar bewaard. Na dit termijn wordt het dossier vernietigd. 

Stap 2  

Als stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u mondeling, via e-mail of schriftelijk een klacht indienen bij de directeur van SEP, Adriën Schilder. 

Vermeld in alle gevallen bij het indienen van een schriftelijke klacht:  

  1. Uw naam, naam van uw organisatie en adres;  
  1. Uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en uw e-mailadres;  
  1. Het SEP-project waaraan uw school of u deelneemt; 
  1. Een duidelijke omschrijving van de klacht en eventuele bewijsstukken.  

Een klacht moet binnen één maand na beëindiging van de training, workshop, lessen of project zijn ingediend. 

U kunt uw klacht toesturen naar: 
SEP- Stichting Educatieve Projecten 
T.a.v. Adriën Schilder 
p.a. Nieuwe Kerkstraat  122-1 
1018 VM Amsterdam  

T: 020-4124110 
E: aschilder@sep.nu 

Binnen zeven dagen ontvangt u schriftelijk een bevestiging van ontvangst. Er wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen, persoonlijk contact met u opgenomen. De klacht wordt inhoudelijk door de directeur van SEP afgehandeld. De behandeling van de klachtenprocedure neemt maximaal 4 weken in beslag. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

Indien de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek is vereist, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd door de klachtencoördinator. In deze brief staat om welke reden(en) de termijn van 4 weken niet kan worden gehaald. Tevens wordt er aangegeven op welk termijn uw klacht wel kan worden afgehandeld. 

Stap 3 

Indien u niet tevreden bent over de klachtenafhandeling door de directeur van SEP kunt u zich wenden tot de voorzitter van het bestuur van SEP:  
 
Tom Vossenberg 
E: tvossenberg@sep.nu

Binnen zeven dagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Tevens wordt er aangegeven op welk termijn uw klacht wordt afgehandeld.